Thermos " OSMOS " bakélite marron moucheté
   
Retour